B topary Streptokokk nuklein kislotasy

Gysga düşündiriş:

Bu toplum, B toparyndaky streptokokklaryň nuklein kislotasynyň DNK-syny rektal swab nusgalarynda, waginal swab nusgalarynda ýa-da göwreli aýallardan 35-77 göwrelilik hepdesinde ýokary töwekgelçilik faktorlary we beýleki döwürlerde garyşyk rektal / waginal swab nusgalaryny in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin niýetlenendir. Membrananyň wagtyndan öň ýarylmagy we wagtyndan öň işlemek howpy ýaly kliniki alamatlar bilen göwrelilik hepdeleri.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt ady

B topary Streptokokk üçin ferment zondy izotermiki güýçlendirme (EPIA) esasynda HWTS-UR010A-Nuklein kislotasyny kesgitlemek toplumy

Epidemiologiýa

B topary Streptokokk (GBS), streptokokk agalcatiae diýlip hem atlandyrylýar, adatça adam bedeniniň aşaky iýmit siňdiriş ulgamynda we urogenital traktynda ýaşaýan gram-pozitiw patogen.Göwreli aýallaryň takmynan 10% -30% -de GBS waginal ýaşaýyş jaýy bar.Göwreli aýallar, bedendäki gormon derejesiniň üýtgemegi sebäpli köpeliş ulgamynyň içki gurşawynyň üýtgemegi sebäpli GBS-e sezewar bolýarlar, bu bolsa wagtyndan öň dogurmak, membranalaryň wagtyndan öň ýarylmagy we çaga dogurmagy ýaly oňaýsyz göwrelilik netijelerine sebäp bolup biler we şeýle hem bolup biler. göwreli aýallarda puerperal ýokançlyklara sebäp bolýar.Mundan başga-da, GBS ýokaşan aýallaryň 40% -70% dogluş kanalynyň üsti bilen çaga dogurýan wagtynda GBS-i ýokaşdyrar we bu neonatal sepsis we meningit ýaly agyr neonatal ýokanç kesellere sebäp bolar.Täze doglan çagalar GBS göterýän bolsa, takmynan 1% -3% irki invaziv ýokançlyklary döreder we 5% ölüme sebäp bolar.Neonatal B streptokokk perinatal ýokançlyk bilen baglanyşyklydyr we neonatal sepsis we meningit ýaly agyr ýokanç keselleriň möhüm patogenidir.Bu toplum, göwreli aýallarda we täze doglan çagalarda ýüze çykýan keseliň derejesini we zyýanyny, şeýle hem zyýan sebäpli zerur däl ykdysady ýüküni azaltmak üçin B toparynyň streptokokk ýokançlygyny anyk kesgitleýär.

Kanal

FAM GBS nuklein kislotasy
ROX içerki salgylanma

Tehniki parametrler

Saklamak Suwuk: ≤-18 dark Garaňkylykda
Ýaramlylyk möhleti 9 aý
Nusga görnüşi Jyns agzalary we rektal sekresiýalar
Tt 30
CV ≤10.0%
LoD 500Kopiýa / ml
Aýratynlygy Candida albicans, Trihomonas vaginalis, Chlamydia trahomatis, Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoeae, Mikoplazma hominis, Mikoplazma genitalium, Gerpes simplex wirus, Lakobinakirus milli negatiw salgylanmalar N1-N10 (Streptococcus pnewmoniae, Pyogenic streptococcus, Streptococcus termophilus, Streptococcus mutans, Streptococcus pyogenes, Lactobacillus asidophilus, Lactobacillus reuteri, Escherichia coli DH5α we albom Saccha)
Ulanylýan gurallar Ampönekeý amp real wagt floresan izotermiki kesgitleýiş ulgamy (HWTS1600)

Amaly biosistemalar 7500 Real wagt PCR ulgamlary

Amaly biosistemalar 7500 Çalt real wagt PCR ulgamlary

“QuantStudio®5” real wagt PCR ulgamlary

SLAN-96P Real wagt PCR ulgamlary

LightCycler®480 Real-wagt PCR ulgamy

LineGene 9600 Plus real wagt PCR kesgitlemek ulgamy

MA-6000 Real wagt mukdar ýylylyk tigirçisi

BioRad CFX96 Real wagt PCR ulgamy

BioRad CFX Opus 96 Real wagt PCR ulgamy

Iş akymy

微 信 截图 _20230914164855


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň