Gurallar we sarp ediş materiallary

Çalt |Görünýän |Aňsat |Takyk |Energiýa tygşytly

Gurallar we sarp ediş materiallary

 • Makro we mikro-synag awtomatiki ýadro kislotasyny çykaryjy

  Makro we mikro-synag awtomatiki ýadro kislotasyny çykaryjy

  Awtomatiki nuklein kislotasy ekstraktory, dürli nusgalardan nuklein kislotalaryny (DNK ýa-da RNK) awtomatiki çykarmak üçin döredilen ýokary netijeli laboratoriýa enjamydyr.Dürli nusga göwrümlerini dolandyrmaga we çalt, yzygiderli we ýokary arassa netijeleri üpjün etmäge ukyply çeýeligi we takyklygy birleşdirýär.

 • Floresan immunoassaý analizatory

  Floresan immunoassaý analizatory

  Floresan immunoassaý analizatory, çişme, ýürek-damar keselleri, rak we ş.m. ýaly ýagdaýlary anyklamaga kömek edýän floresan immunohromatografiki derňew ulgamy bolup, birnäçe minutyň içinde adam ganyndaky dürli analitikleriň ygtybarly we mukdar netijelerini berýär.

 • Eudemon ™ AIO800 Awtomatiki molekulýar kesgitleme ulgamy

  Eudemon ™ AIO800 Awtomatiki molekulýar kesgitleme ulgamy

  EudemonTMMagnit monjuk çykarmak we köp floresan PCR tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan AIO800 awtomatiki molekulýar kesgitleme ulgamy, nusgalarda nuklein kislotasyny çalt we takyk kesgitläp biler we “Mysal, jogap beriň” kliniki molekulýar diagnozyny hakykatdanam durmuşa geçirip biler.

 • Çalt synag molekulýar platformasy - Amp Amp

  Çalt synag molekulýar platformasy - Amp Amp

  Reaksiýa, netije derňewi we netije çykarmak üçin reagentler üçin hemişelik temperatura güýçlendiriji kesgitleýiş önümleri üçin amatly.Çalt reaksiýany ýüze çykarmak, laboratoriýa däl şertlerde derrew ýüze çykarmak, kiçi göwrümli, götermek aňsat.

 • Reagent nusgasy

  Reagent nusgasy

  Kitap, in vitro anyklaýyş reagentlerini ýa-da analitigi barlamak üçin gurallary ulanmagy ýeňilleşdirmek üçin synagdan geçiriljek nusganyň öňüni almak üçin ulanylýar.