Biz hakda

Kärhananyň maksady

Takyk diagnoz has gowy durmuşy emele getirýär.

Esasy gymmatlyklar

Jogapkärçilik, bitewilik, täzelik, hyzmatdaşlyk, tutanýerlilik.

Görüş

Adamzat üçin birinji derejeli lukmançylyk önümleri we hyzmatlary bilen üpjün etmek, jemgyýete we işgärlere peýdaly.

Makro we mikro-synag

2010-njy ýylda Pekinde esaslandyrylan “Makro & Micro Test”, öz-özüni ösdüren innowasiýa tehnologiýalaryna we ajaýyp önümçilik mümkinçiliklerine esaslanyp, täze anyklaýyş tehnologiýalaryny we in vitro diagnostika reagentlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýan bir kompaniýa. gözleg we önümçilik, önümçilik, dolandyryş we iş boýunça toparlar.TUV EN ISO13485: 2016, CMD YY / T 0287-2017 IDT IS 13485: 2016, GB / T 19001-2016 IDT ISO 9001: 2015 we käbir önümler CE şahadatnamasyndan geçdi.

“Makro & Micro-Test” molekulýar diagnoz, immunologiýa, POCT we beýleki tehnologiýa platformalaryna eýedir, ýokanç keselleriň öňüni almak we gözegçilik, köpeliş saglygyny barlamak, genetiki keseli barlamak, şahsylaşdyrylan neşe genini barlamak, COVID-19 ýüze çykarmak we beýleki iş ugurlaryny öz içine alýan önüm setirleri bar.Kompaniýa Milli ýokanç keseller taslamasy, Milli ýokary tehnologiýaly gözleg we maksatnama (Programma 863), Milli esasy gözleg we gözleg maksatnamasy (Programma 973) we Hytaýyň Milli tebigy ylym gaznasy ýaly birnäçe möhüm taslamany yzygiderli amala aşyrdy.Mundan başga-da, Hytaýyň ýokary derejeli ylmy guramalary bilen ýakyn hyzmatdaşlyk ýola goýuldy.

Pekinde, Nantongda we Sýuçhououda gözleg we barlaghanalar we GMP ussahanalary döredildi.Gözleg we barlaghanalaryň umumy meýdany takmynan 16,000m2.Has köp300 önüm üstünlikli işlenip düzüldi, nirede6 NMPA we 5 FDAönüm şahadatnamalary alynýar,138-nji ýylEUB şahadatnamalary alynýar we jemi27 patent arzalar alyndy.“Makro & Micro-Test” reagentleri, gurallary we ylmy gözleg hyzmatlaryny birleşdirýän tehnologiki innowasiýa esasly kärhana.

“Makro & Micro-Test” “Takyk diagnoz has gowy durmuşy emele getirýär” ýörelgesine eýerip, global anyklaýyş we lukmançylyk pudagyna ygrarly .Nemes ofisi we daşary ýurt ammary döredildi we önümlerimiz köp sebitlere we ýurtlara satyldy Europeewropada, Eastakyn Gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada we ş.m. Makro & Micro-Test-iň ösüşine şaýat bolarys!

Zawod gezelenji

zawod
zawod1
zawod3
zawod4
zawod2
zawod5

Ösüş taryhy

Pekin Makro & Micro Test Biotech Co., Ltd.

Alnan 5 patentiň toplanmagy.

Ectokanç keseller, nesil keselleri, çiş dermanlaryny dolandyrmak we ş.m. üçin üstünlikli döredilen reagentler we infragyzyl floresan hromatografiýa tehnologiýa platformasynyň täze görnüşini döretmek üçin ITPCAS, CCDC bilen hyzmatdaşlyk etdi.

Jiangsu Makro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd. in vitro anyklaýyş reagentlerini takyk lukmançylyk we POCT ugry boýunça gözleg we işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullandy.

MDQMS şahadatnamasyndan geçdi, 100-den gowrak önümi üstünlikli ösdürdi we jemi 22 patent üçin ýüz tutdy.

Satyş 1 milliarddan geçdi.

Jiangsu Makro we Micro Test Biotech.