[Bütindünýä inçekesel güni] Hawa!Inçekeseli duruzyp bileris!

1995-nji ýylyň ahyrynda Bütindünýä Saglyk Guramasy 24-nji marty Bütindünýä inçekesel güni diýip belledi.

1 Inçekesele düşünmek

Inçekesel, dowamly sarp ediji kesel bolup, oňa "sarp ediş keseli" diýilýär.Mikobakteriýa inçekeseliniň adam bedenine girmeginden döreýän ýokary ýokanç hroniki sarp ediji keseldir.Ageaşyna, jynsyna, jynsyna, kärine we sebitine täsir etmeýär.Adam bedeniniň köp organlary we ulgamlary inçekeselden ejir çekip bilerler, olaryň arasynda inçekesel iň köp ýaýran.

Inçekesel, tutuş beden agzalaryna girýän Mikobakteriýa inçekeseli sebäpli döreýän hroniki ýokanç keseldir.Infectionokanç ýokanç ýer öýken bolany üçin köplenç inçekesel diýilýär.

Inçekesel ýokançlygynyň 90% -den gowragy dem alyş ýollary arkaly geçýär.Inçekesel bilen kesellänler üsgülewük, asgyrmak, gaty ses çykarmak, inçekesel (medisina mikrodropletleri diýlip atlandyrylýan) damjalaryň bedenden çykmagyna we sagdyn adamlar tarapyndan dem almagyna sebäp bolýar.

2 Inçekesel bilen kesellänleri bejermek

Derman bejergisi inçekeseli bejermegiň özenidir.Bakteriýa ýokançlygynyň beýleki görnüşleri bilen deňeşdirilende inçekeseli bejermek has uzaga çekip biler.Işjeň öýken inçekeseli üçin inçekesele garşy dermanlar azyndan 6 aýdan 9 aýa çenli kabul edilmelidir.Aýratyn dermanlar we bejerginiň wagty näsagyň ýaşyna, umumy saglygyna we neşe garşylygyna baglydyr.

Näsaglar birinji hatar dermanlara çydamly bolanda, olary ikinji hatar dermanlar bilen çalyşmaly.Dermanlara garşy durnuksyz öýken inçekeselini bejermek üçin iň köp ulanylýan dermanlara izoniazid (INH), rifampisin (RFP), etambutol (EB), pirazinamid (PZA) we streptomisin (SM) degişlidir.Bu bäş derman birinji hatar dermanlar diýlip atlandyrylýar we täze ýokaşan öýken inçekeseliniň 80% -den gowragy üçin täsirli.

3 Inçekesel soragy we jogaby

S: Inçekeseli bejerip bolarmy?

J: Öýken inçekeseli bilen kesellänleriň 90% -i yzygiderli derman bermegi talap edenlerinden we bellenilen bejergini (6-9 aý) tamamlandan soň bejerilip bilner.Bejerginiň islendik üýtgemegini lukman çözmeli.Dermany wagtynda kabul etmeseňiz we bejeriş kursuny tamamlamasaňyz, inçekesele garşy neşe garşylygy aňsat bolar.Neşe garşylygy ýüze çykansoň, bejerginiň dowamlylygy uzalýar we bejerginiň şowsuzlygyna aňsatlyk bilen sebäp bolar.

S: Inçekesel bilen kesellänler bejergi wagtynda nämä üns bermeli?

J: Inçekesel bilen keselläniňizden soň, inçekesele garşy yzygiderli bejergini almaly, lukmanyň maslahatyna eýermeli, wagtynda derman içmeli, yzygiderli barlamaly we ynam döredmeli.1. Dynç almaga üns beriň we iýmitlenmegi güýçlendiriň;2. Şahsy arassaçylyga üns beriň, üsgürende ýa-da asylanda agzyňyzy we burnuňyzy kagyz polotensalary bilen ýapyň;3. Daşary çykanyňyzda minimuma çykyň we maska ​​geýiň.

S: Inçekesel bejerilenden soňam ýokaşýarmy?

J: Adaty bejergiden soň, öýken inçekeseli bilen kesellänleriň ýokançlygy adatça çalt azalýar.Birnäçe hepde dowam eden bejergiden soň, balgamdaky inçekesel bakteriýalarynyň sany ep-esli azalar.Ectokanç däl öýken inçekeseli bolan näsaglaryň köpüsi, bellenen bejeriş meýilnamasyna laýyklykda bejerginiň ähli kursuny tamamlaýarlar.Bejeriş standartyna ýetenden soň, tüýkülikde inçekesel bakteriýalary tapylyp bilinmez, şonuň üçin olar ýokaşmaýarlar.

S: Inçekesel bejerilenden soňam ýokaşýarmy?

J: Adaty bejergiden soň, öýken inçekeseli bilen kesellänleriň ýokançlygy adatça çalt azalýar.Birnäçe hepde dowam eden bejergiden soň, balgamdaky inçekesel bakteriýalarynyň sany ep-esli azalar.Ectokanç däl öýken inçekeseli bolan näsaglaryň köpüsi, bellenen bejeriş meýilnamasyna laýyklykda bejerginiň ähli kursuny tamamlaýarlar.Bejeriş standartyna ýetenden soň, tüýkülikde inçekesel bakteriýalary tapylyp bilinmez, şonuň üçin olar ýokaşmaýarlar.

Inçekesel ergini

“Makro & Micro-Test” aşakdaky önümleri hödürleýär:

Üze çykarmakMTB (Mikobakteriýa inçekeseli) nuklein kislotasy

结核

1. Ulgamda içerki salgylanma hiline gözegçilik girizilmegi synag prosesine hemmetaraplaýyn gözegçilik edip biler we synag hilini üpjün edip biler.

2. PCR güýçlendirmek we floresan zond birleşdirilip bilner.

3. sensokary duýgurlyk: kesgitlemegiň iň pes çägi 1 bakteriýa / ml.

Üze çykarmakMTB-de izoniazid garşylygy

2

1. Ulgamda içerki salgylanma hiline gözegçilik girizilmegi synag prosesine hemmetaraplaýyn gözegçilik edip biler we synag hilini üpjün edip biler.

2. Öz-özünden gowulandyrylan güýçlendiriji bloklaýjy mutasiýa ulgamy kabul edildi we ARMS tehnologiýasyny floresan zond bilen birleşdirmegiň usuly kabul edildi.

3. sensokary duýgurlyk: kesgitlemegiň iň pes çägi 1000 bakteriýa / ml bolup, 1% ýa-da has köp mutant ştammy bolan neşe garşy durnuksyz ştamlary ýüze çykarylyp bilner.

4. specificokary aýratynlyk: rpoB geniniň dört neşe garşy ýerleriniň (511, 516, 526 we 531) mutasiýalary bilen hiç hili reaksiýa ýok.

Mutasiýalaryň ýüze çykarylmagyMTB we Rifampisine garşylyk

3

1. Ulgamda içerki salgylanma hiline gözegçilik girizilmegi synag prosesine hemmetaraplaýyn gözegçilik edip biler we synag hilini üpjün edip biler.

2. Witro güýçlendirmek kesgitlemesi üçin RNK esaslaryny öz içine alýan ýapyk floresan zond bilen birleşdirilen egri egri usuly ulanyldy.

3. sensokary duýgurlyk: kesgitlemegiň iň pes çägi 50 bakteriýa / ml.

4. specificokary aýratynlyk: adam genomy, beýleki inçekesel mikobakteriýalar we pnewmoniýa patogenleri bilen kesel reaksiýa ýok;KatG 315G> C \ A we InhA -15 C> T ýaly ýabany görnüşli mikobakteriýa inçekeseliniň beýleki neşe serişdelerine çydamly genleriniň mutasiýa ýerleri tapyldy we netijeler hiç hili reaksiýa görkezmedi.

MTB nuklein kislotasyny kesgitlemek (EPIA)

4

1. Ulgamda içerki salgylanma hiline gözegçilik girizilmegi synag prosesine hemmetaraplaýyn gözegçilik edip biler we synag hilini üpjün edip biler.

2. Ferment siňdiriş zondynyň hemişelik temperaturany güýçlendirmek usuly kabul edilýär we ýüze çykaryş wagty gysga we ýüze çykaryş netijesini 30 minutda alyp bolýar.

3. “Makro & Micro-Test” nusga goýberiji agent we “Makro & Micro-Test” hemişelik temperatura nuklein kislotasyny güýçlendiriji analizator bilen bilelikde işlemek aňsat we dürli sahnalar üçin amatly.

4. sensokary duýgurlyk: kesgitlemegiň iň pes çägi 1000Copies / mL.

5. specificokary aýratynlyk: Inçekesel däl mikobakteriýa toplumynyň beýleki mikobakteriýalary (Mikobakteriýa kanzasy, Mikobakteriýa Sukarnika, Mikobakteriýa marinumy we ş.m.) we beýleki patogenler (Streptokokk pnewmoniýasy, Gemofilus grippi, Esemofilus grippi) bilen hiç hili garşylyk ýok. .).


Iş wagty: Mart-22-2024