Üç sany nuklein kislotasyny ýüze çykarmak: COVID-19, A gripp we B gripp wirusy, hemmesi bir turbada!

Covid-19 (2019-nCoV), 2019-njy ýylyň ahyrynda ýüze çykan gününden bäri ýüzlerçe million ýokanç kesellere we millionlarça adamyň ölümine sebäp boldy we bu global saglyk adatdan daşary ýagdaýyna öwrüldi.Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bäş sany "mutant aladany" öňe sürdi[1], ýagny “Alfa”, “Beta”, “Gamma”, “Delta” we “Omicron” we “Omicron” mutant ştamlary häzirki wagtda global epidemiýada agdyklyk edýän ştammdyr.“Omicron mutant” ýokaşandan soň, alamatlar birneme ýumşakdyr, ýöne immuniteti ýok adamlar, garrylar, dowamly keseller we çagalar üçin agyr kesel ýa-da ýokaşandan soň ölüm howpy henizem ýokary.Omikronda mutant ştammlarynyň ölüm derejesi, hakyky dünýä maglumatlary, ortaça ölüm derejesiniň 0,75%, dümewiň takmynan 7-8 esse, garry adamlaryň, esasanam 80 ýaşdan ýokary ölüm derejesiniň bardygyny görkezýär. köne, 10% -den geçýär, bu umumy dümewiň takmynan 100 essesidir[2].Infectionokançlygyň umumy kliniki ýüze çykmalary gyzzyrma, üsgülewük, bokurdak, bokurdak agyry, mialgiýa we ş.m. agyr hassalarda demne we / ýa-da gipoksemiýa bolup biler.

Dümew wiruslarynyň dört görnüşi bar: A, B, C we D. Epidemiýanyň esasy görnüşleri A görnüşi (H1N1) we H3N2, B görnüşi (Wiktoriýa we amagamagata).Dümew wirusy sebäpli döreýän dümew, keseliň ýokary derejesi bilen her ýyl möwsümleýin epidemiýa we öňünden aýdyp bolmajak pandemiýa sebäp bolar.Statistikalara görä, grip ýaly keseller üçin her ýyl takmynan 3,4 million kesel bejerilýär[3]dümew bilen baglanyşykly dem alyş keselleriniň takmynan 88,100 keseli ölüme eltýär, bu dem alyş keselleriniň ölüminiň 8,2% -ini emele getirýär.[4].Kliniki alamatlara gyzzyrma, kelle agyry, mialgiýa we gury üsgülewük degişlidir.Göwreli aýallar, bäbekler, garrylar we dowamly keseller ýaly ýokary töwekgelçilikli toparlar pnewmoniýa we agyr ýagdaýlarda ölüme sebäp bolup biljek beýleki kynçylyklara ýykgyn edýärler.

Dümew howpy bilen 1 COVID-19.

Dümewiň COVID-19 bilen bilelikde ýokaşmagy keseliň täsirini hasam güýçlendirip biler.Iňlis gözlegleri muny görkezýär[5]Diňe COVID-19 ýokaşmasy bilen deňeşdirilende, grip wirusy ýokaşan COVID-19 hassalarynda mehaniki howa çalşygy we hassahanada ölüm howpy 4,14 esse we 2,35 esse ýokarlandy.

Huazhong Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň Tongji lukmançylyk kolleji bir barlag çap etdi[6], COVID-19-da 62107 hassanyň gatnaşmagynda 95 gözleg geçirildi.Dümew wirusynyň bilelikde ýokaşmagynyň derejesi 2,45% bolup, olaryň arasynda A grippiniň has ýokary paýy bar.Diňe COVID-19 ýokaşan hassalar bilen deňeşdirilende, A grip bilen bilelikde ýokaşan hassalaryň ICU kabul etmegi, mehaniki howa çalşygy goldawy we ölüm ýaly agyr netijelere sezewar bolmak howpy ep-esli ýokarydyr.Bilelikdäki ýokançlygyň ýaýramagy pes bolsa-da, bilelikde ýokaşan hassalar agyr netijelere sezewar bolýarlar.

Meta-analiz muny görkezýär[7]B-akym bilen deňeşdirilende, A-akymyň COVID-19 bilen bilelikde ýokaşmagy ähtimal.Bilelikdäki ýokaşan 143 hassanyň arasynda 74% -i A akymyna, 20% -i B akymyna ýokaşdy.Bilelikdäki ýokaşma hassalaryň has agyr keseline sebäp bolup biler, esasanam çagalar ýaly ejiz toparlaryň arasynda.

ABŞ-da 2021-22-nji ýyllarda dümew möwsüminde keselhana ýerleşdirilen ýa-da dümew sebäpli ölen 18 ýaşa ýetmedik çagalar we ýetginjekler barada geçirilen gözleg tapyldy[8]COVID-19 dümewi bilen bilelikde ýokaşma hadysasynyň ünsi çekmelidir.Dümew bilen baglanyşykly hassahana ýerleşdirilenleriň arasynda 6% -i COVID-19 we gripp bilen bilelikde ýokaşdy we dümew bilen baglanyşykly ölümleriň paýy 16% -e çenli ýokarlandy.Bu tapyndy, COVID-19 we dümew bilen bilelikde ýokaşan näsaglaryň diňe dümew bilen ýokaşanlara garanyňda invaziv we invaziv däl dem alyş goldawyna mätäçdigini görkezýär we bilelikde ýokaşmagyň çagalarda has agyr kesel töwekgelçiligine sebäp bolup biljekdigini görkezýär. .

Dümewiň we COVID-19-yň diferensial diagnozy.

Täze keseller we dümew hem ýokary ýokançdyr, gyzzyrma, üsgülewük we mialgiýa ýaly käbir kliniki alamatlarda meňzeşlikler bar.Şeýle-de bolsa, bu iki wirusy bejermegiň shemalary başga, ulanylýan wirusa garşy dermanlar başga.Bejergi wagtynda dermanlar keseliň adaty kliniki görnüşlerini üýtgedip biler, bu keseli diňe alamatlar bilen anyklamagy kynlaşdyrar.Şonuň üçin COVID-19 we dümewiň takyk diagnozy näsaglaryň degişli we täsirli bejergi alyp biljekdigini üpjün etmek üçin wirus diferensial kesgitlemesine bil baglamalydyr.

Diagnoz we bejermek boýunça birnäçe ylalaşyk teklipleri, COVID-19 we dümew wirusyny laboratoriýa synaglary arkaly takyk kesgitlemegiň amatly bejeriş meýilnamasyny düzmek üçin örän möhümdigini görkezýär.

Dümewiň anyklaýyş we bejeriş meýilnamasy (2020-nji ýyl üçin neşir)[9]we 《Ulular dümewini anyklamak we bejermek standart gyssagly hünärmenleriň ylalaşygy (2022 neşir)[10]dümewiň COVID-19-daky käbir kesellere meňzeýändigini, COVID-19-da dümewden tapawutlandyrmak aňsat bolmadyk gyzzyrma, gury üsgülewük we bokurdak agyry ýaly ýumşak we umumy alamatlaryň bardygyny aç-açan görkezýär;Agyr we tankydy alamatlar agyr pnewmoniýany, ýiti dem alyş sindromyny we agyr we kritiki dümewiň kliniki görnüşlerine meňzeş we etiologiýa bilen tapawutlandyrylmaly organlaryň işlemezligini öz içine alýar.

Cor täze koronawirus ýokanç keselini anyklamak we bejermek meýilnamasy (synagdan geçirmek üçin onunjy neşir》)[11]Covid-19 ýokançlygynyň beýleki wiruslar sebäpli döreýän ýokarky dem alyş ýollaryndan tapawutlanmalydygyny aýtdy.

Dümew we COVID-19 ýokançlygyny bejermekde tapawutlar

2019-nCoV we grip dürli wiruslar sebäpli döreýän dürli keseller we bejeriş usullary başga.Wirusa garşy dermanlary dogry ulanmak iki keseliň çynlakaý kynçylyklaryny we ölüm howpuny saklap biler.

Nimatvir / Ritonavir, Azvudine, Monola ýaly ownuk molekulýar wirusa garşy dermanlary ulanmak we COVID-19-da Ambaviruzumab / Romisvir monoklonal antikor sanjymy ýaly antikor dermanlaryny zyýansyzlandyrmak maslahat berilýär.[12].

Grippe garşy dermanlar esasan häzirki A we B gripp wiruslaryna gowy täsir edýän neýaminidaza ingibitorlaryny (oseltamivir, zanamivir), gemagglutinin ingibitorlaryny (Abidor) we RNK polimeraza ingibitorlaryny (Mabaloxavir) ulanýar.[13].

Wirusa garşy reenimi saýlamak 2019-nCoV we dümewi bejermek üçin örän möhümdir.Şonuň üçin kliniki dermanlara ýol görkezmek üçin patogenini anyk kesgitlemek gaty möhümdir.

4 COVID-19 / Gripp A / Gripp B üç gezek bilelikdäki barlag nuklein kislotasy önümleri

Bu önüm çalt we takyk kesgitlemäni üpjün edýär of 2019-nCoV, A gripp we B gripp wiruslary, we 2019-nCoV we dümewi, meňzeş kliniki alamatlary bolan, ýöne dürli bejeriş strategiýalary bolan iki dem alyş ýokanç keselini tapawutlandyrmaga kömek edýär.Patogen kesgitlemek bilen, maksatly bejeriş maksatnamalarynyň kliniki ösüşine ýol görkezip biler we hassalaryň wagtynda bejergi alyp biljekdigini üpjün edip biler.

Jemi çözgüt:

Nusga ýygnamak - Nuklein kislotasyny çykarmak - Düzediş reagenti - polimeraza zynjyryň reaksiýasy